Panduan Contoh Soal, Media Belajar, Perangkat Guru, dan Kurikulum: Conto Paribasa - Peribahasa Sunda

Conto Paribasa - Peribahasa Sunda

Cari dan download daftar Babasan dan Paribasa dalam budaya Sunda.

daftar babasan paribasa sunda

idiom

Idiom (dari bahasa Belanda: idioom; bahasa Latin: idioma, "properti khusus"; bahasa Yunani: ?d??µa - "ungkapan khusus") adalah ekspresi, kata, atau frasa dengan makna kiasan yang dipahami dalam kaitannya dengan penggunaan umum bahwa ekspresi yang terpisah dari arti harfiah atau definisi dari kata-kata yang dibuat.

peribahasa

Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu, bidal, pepatah. Sebuah pepatah yang menjelaskan aturan dasar perilaku mungkin juga dikenal sebagai sebuah pepatah. Jika peribahasa dibedakan dengan ungkapan yang sangat baik, mungkin akan dikenal sebagai sebuah aforisme (Majas berisi pernyataan tentang kebenaran atau sikap hidup).

mangga pilari - silahkan cari
 1. Adab lanyap

  Jiga nu handap asor, daek ngahormat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun.

 2. Adam lali tapel

  poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.

 3. Adat kakurung ku iga

  adat nu hese digantina.

 4. Adean ku kuda beureum

  beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.

 5. Adigung adiguna

  gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.

 6. Agul ku payung butut

  ngagulkeun luluhur sorangan.

 7. Akal koja

  pinter dina kagorengan atawa kajahatan.

 8. Aki aki tujuh mulud

  lalaki nu geus kolot pisan.

 9. Aku aku angga

  ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda
  ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan.

 10. Aku panggung

  darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.

 11. Alak-alak cumampaka

  resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna.
  Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya.

 12. Alak paul

  tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.

 13. Alus panggung = alus laur hade ome

  tegep dedeg pangadegna.

 14. Ambek nyedek tanaga midek

  ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri
  napsu kapegung.

 15. Ambekna sakulit bawang

  gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.

 16. Anak puputon

  anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.

 17. Anjing ngagogogan kalong

  mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang).

 18. Ari diarah supana, kudu dipiara catangna

  Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener.

 19. Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed

  ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh.

 20. Asa dijual payu

  ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.

 21. Asa ditonjok congcot

  meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep.

 22. Asa ditumbu umur

  Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena.

 23. Asa nanggeuy endog beubeureumna

  kacida nyaahna.

 24. Asa potong leungeun katuhu

  leungiteun jalma nu pohara hade galena.

 25. Ati mungkir beungeut nyinghareup

  palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu.

 26. Aub payung, sabet panon

  sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah.

 27. Aya astana sajeungkal

  anu mustahil oge oge bisa kajadian.

 28. Aya bagja teu daulat

  arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.

 29. Aya di sihung maung

  Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.

 30. Aya hate kadua leutik

  naksir.

 31. Aya jalan komo meuntas

  aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun.

 32. Aya jalan komo meuntas

  Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.

 33. Aya jalan komo meuntas

  eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.

 34. Aya peurah aya komara

  aya harega, aya pangaji.

 35. Ayakan tara meunang kancra

  nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.

 36. Baleg tampele

  ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera.

 37. Bali geusan ngajadi

  tempat dilahirkeun.

 38. Balung kulit kotok meuting

  teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari.

 39. Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan

  beak karep ku rido jeung beresih hate.

 40. Banda tatalang raga

  lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras.

 41. Belang bayah gindi pikir

  boga pikiran goreng ka papada kawula.

 42. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok

  babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka.

 43. Beurat birit

  hese jeung sungkan dititah.

 44. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana

  pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali.

 45. Beureum paneureuy

  seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

 46. Beuteung anjingeun

  ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing.

 47. Bilih aya turus bengkung

  Bisi salah pokpokanana.

 48. Biwir nyiru rombengeun

  resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.

 49. Biwir nyiru rombengeun

  Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur.

 50. Biwir sambung lemek, suku sambung lengkah

  henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah, ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lian.

 51. Bluk nyuuh blak nangkarak

  Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.

 52. Bobo sapanon carang sapakan

  aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.

 53. Bobor karahayuan

  henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.

 54. Bonteng ngalawan kadu

  nu leutik ngalawan nu gede.

 55. Buburuh nyatu diupah beas

  nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.

 56. Budi santri, legeg lebe, ari lampah euwah euwah

  Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed.

 57. Buluan belut, jangjangan oray

  pamohalan kajadian.

 58. Bungbulang tunda / tunda talatah

  lamun dititah tara sok pek ku maneh, tapi sok nitah deui ka batur.

 59. Buntut kasiran

  koret, medit, ngeupeul, tara pisan daek barangbere.

 60. Bur beureum bur hideung, hurung nagtung siang leumpang

  ginding, loba pakean anu aralus dipake.

 61. Buruk buruk papan jati

  ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh.

 62. Caang bulan dadamaran

  migawe nu kurang mangpaat.

 63. Cacag nangkaeun

  Hanteu beres, hanteu rata, henteu sampurna.

 64. Cangkir emas eusi delan

  omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji, tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang.

 65. Cara bueuk meunang mabuk

  ngeluk bae, teu lemek teu carek, euweuh hojah, euweuh karep, euweuh kahayang sabab era tawa sieun.

 66. Cara gaang katincak

  anu tadina rame kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.

 67. Cara jogjog mondok

  carekcok bae, mani gandeng nacer.

 68. Cara simeut hiris, tai kana beuheung beuheung

  Pohara bodona, beunang dibobodo atawa ditipu ku batur.

 69. Cecendet mande kiara

  Nu leutik nyaruaan anu gede, nu miskin nyaruaan nu beunghar.

 70. Ceuli lentaheun

  Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge, turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna.

 71. Cicing dina sihung maung

  Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang.

 72. Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok

  Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa).

 73. Cileuncang mande sagara, cecendet mande kiara, hunyur nandean gunung

  Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna, darajatna atawa pangabogana.

 74. Ciri sabumi cara sadesa

  beda tempatna, beda deui adat jeung kabiasaanana.

 75. Clik putih clak herang

  Kaluar tian hate anu beresih, rido pisan, teu aya geuneuk maleukmeuk.

 76. Congo congo ku amis, mun rek mais oge puhuna

  Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak, lamun bapana henteu bageur.

 77. Daek macok embung dipacok

  daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur, tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung.

 78. Dagang oncom rancatan emas

  ari modalna gede kacida, ngan batina anu diarah kacida leutikna.

 79. Dah bawang dah kapas

  tah barangna tah duitna.

 80. Daluang katinggang mangsi

  Susuganan katuliskeun aya jodo (waris).

 81. Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug

  pada nongton, jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian.

 82. Deukeut deukeut anak taleus

  ari imahna mah puguh padeukeut, ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya.

 83. Dihin pinasti, anyar pinanggih

  baheula ditangtukeunana, ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna.

 84. Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban

  Ari dipegat mah teu acan, ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan.

 85. Dipiamis buah gintung

  Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat.

 86. Dipiamis buah gintung

  disangka hade jeung bageur, tapi buktina goreng jeung jahat.

 87. Disakompet daunkeun, dihurun suluh

  dihijikeun bae, disaruakeun bae, teu dibeda beda.

 88. Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi

  Dialak ilik lantaran dianggap aneh.

 89. Ditilik ti gigir lenggik, disawang ti tukang lenjang, diteuteup ti hareup sieup

  lenjang jeung geulis pisan, pantes kewes.

 90. Dogdog pangrewong

  bantuan anu euweuh hartina, dina teu aya oge teu naon naon.

 91. Dogong dogong tulak cau, geus gede dituar batur

  ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh, sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun, na ari geus gede dikawin batur, atuh hese cape taya gawe.

 92. Dosa salaput hulu

  kacida loba dosana.

 93. Dulang tinande

  awewe mah nurutkeun bae, kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami.

 94. Duum tinggi

  ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba, aya nu saeutik.

 95. Elmu ajug

  pinter ari mapatahan batur mah, tapi prak ku sorangan henteu.

 96. Elmu sapi

  samiuk (ngahiji) kana kagorengan.

 97. Elmu tumbila

  nu boga imah ngarugikeun ka tatamu.

 98. Elok bangkong

  nuju sakarat, ngan kari tunggu dawuh bae.

 99. Endog sapatarangan, peupeus hiji, peupeus kabeh

  kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur, baraya atawa sobat, balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea.

 100. Endog tara megar kabeh

  najan saindung sabapa hneteu sarua milikna, rejekina atawa darajatna.

 101. Galehgeh gado

  darehdeh tapi henteu terus kana hate.

 102. Gancang pincang

  kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun.

 103. Gantung denge

  hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun.

 104. Gantung teureuyeun

  Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan.

 105. Gede gede kayu randu, dipakeke pamikul bengkung, dipake lincar sok anggang, dipake pancir ngajedig

  Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng.

 106. Gede gunung pananggeuhan

  Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng.

 107. Gede gunung pananggeuhan

  Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden, dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung, eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan.

 108. Getas harupateun, pingges harepan

  Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur.

 109. Geulis sisi, laur gunung, sonagar huma

  Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug.

 110. Gindi pikir belang bayah

  Goreng hate, dolim, julig , dengki.

 111. Ginding kakampis

  Ari pake mah ginding ngan duit teu boga.

 112. Giri lungsi tanpa hina

  Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina.

 113. Goong saba karia

  Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang, maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan.

 114. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi

  Euweuh anggeusna, euweuh beakna.

 115. Gurat batu

  Pageuh kana jangji.

 116. Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna

  Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula.

 117. Hade gogog hade tagog

  Hade basa jeung hade tingkah lacuna.

 118. Hade ku omong goreng ku omong

  Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng, goreng deui balukarna.

 119. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe

  Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe.

 120. Hambur bacot murah congcot

  Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun.

 121. Hampang birit

  gampang jeung daekan dititah.

 122. Hanteu gedag bulu salambar

  Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan.

 123. Hapa hapa ge ranggeuyan

  Enya ari miskin tea mah, ngan lumayan da ari salaki mah boga.

 124. Hapa hapa ge ranggeuyan

  Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan.

 125. Harewos bojong

  Harewos anu cukup tarikna, nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan.

 126. Haripeut ku teuteureuyeun

  Gancang atoh dina meunangna rejeki, boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram.

 127. Harus omong batan goong

  Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab, kulantaran umuna sok pabeja beja.

 128. Hayang untung jadi buntung

  teu papanggih ari jeung kauntungan mah, papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep.

 129. Hejo tihang

  Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean.

 130. Herang caina beunang laukna

  Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri.

 131. Herang caina beunang laukna

  Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur.

 132. Herang herang kari mata, teuas teuas kari bincurang

  Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina.

 133. Heueuh heueuh bueuk

  Nyatujuan ari diluar mah, ngan bae henteu terus jeung hatena.

 134. Heurin ku letah

  Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara, ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan.

 135. Hirup ku panyukup gede ku pamere

  Hirup samahi mahi ku pamere batur bae, sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah.

 136. Hirup nuhun paeh dirampes

  Rido pisan pasrah pisan, teu boga kahayang naon naon.

 137. Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih beja

  Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana.

 138. Hulu dugul dihihidan

  Nu keur senang tambang senang, nu keur untung tambah untung.

 139. Hunyur nandean gunung

  Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana.

 140. Hurung nangtung siang leumpang

  Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus.

 141. Ieu aing uyah kidul

  Boga rasa pangleuwihna ti pada batur, boh ngeunaan rupa, pangarti, pangaboga, pangkat atawa kakawasaan.

 142. Ilang along margahina, katinggang pangpung dilebok maung, rambutna salambar, getihna satetes, ambekanana sadami, agamana darigamana, kaula nyerenkeun

  Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna, bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan).

 143. Indung lembu bapa banteng

  Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar.

 144. Inggis batan maut hinis

  Pohara risina, pohara paurna.

 145. Inggis manan maut hinis, rempan batan mesat gobang

  Inggis jeung paur kabina bina.

 146. Ipis kulit beungeut

  Gede kaera.

 147. Iwak nangtang sujen

  Wani nyorang picilakaeun, pibalaieun atawa pibahayaeun.

 148. Jabung tumalapung sabda tumapalang

  milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur, nyeta nyeta siga nu nyaho, padahal teu nyaho nanaon.

 149. Jadi maung malang

  jadi panghalang, ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe.

 150. Jadi sabiwir hiji

  jadi carita jalma loba.

 151. Jadi senen kalemekan

  mindeng dicaritakeun batur.

 152. Jaman cacing dua saduit

  jaman baheula pisan.

 153. Jati kasilih ku junti

  pribumi kaeehkeun ku urang asing.

 154. Jauh jauh panjang gagang

  hanas jauh jauh oge dijugjug, ngan hanjakal ku teu hasil.

 155. Jauh ka bedug anggang ka dayeuh

  dusun, teu nyaho di tata-titi, tidak tanduk, suba sita, duduga jeung peryoga.

 156. Jauh ka bedug

  dusun,bodo, euweuh kanyaho.

 157. Jawadah tutung biritna, sacarana sacarana

  unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana.

 158. Jegjeg ceker

  cape kulantaran leumpang ka dieu ka dieu.

 159. Jejer pasar

  lumrah bae, mun ka lalaki, kasep henteu, goreng henteu.

 160. Jeung leweh mah mending waleh

  leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita.

 161. Jogjog neureuy buah loa

  mikarep ka anu lain babad.

 162. Jogjog neureuy buah loa

  Milampah anu moal pihasileun.

 163. Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran

  Jelema nu jahat, julig jeung dengki mah moal jamuga, moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat, boh rejeki.

 164. Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria, kakoncara ka mancanagara

  Kawentar pisan, kawentar kamana mana.

 165. Kaciwit kulit kabawa daging

  Kababawa, katarik kana hiji perkara, keukeuh milu susah, sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana.

 166. Kahieuman bangkong

  Ku ayana barang titipan di urang, urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon.

 167. Kai teu kalis ku angin

  Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan.

 168. Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait

  Tibatan ahirna matak susah, leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana.

 169. Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung

  Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup.

 170. Kalapa bijil ti cungap

  Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka.

 171. Kandel kulit beungeut

  euweuh caerá.

 172. Katempuhan buntut maung

  Batur anu salahna atawa anu boga dosana, tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna.

 173. Katumbukan catur kadatangan carita

  Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan.

 174. Kawas anjing kadempet lincar

  Mere parentah ka batur teu kalawan sabar, malah bari ambek ambekan sagala.

 175. Kawas budak rodek hulu

  Teu ngupama, teu ngajenan, teu ngahargaan pisan.

 176. Kawas cucurut kaibunan

  Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon.

 177. Kawas hayam keur endogan

  cilingcingcat bae, teu bisa cicing.

 178. Kawas hayam panyambungan

  Tacan nyaho di kaler kidul, kawantu anyar keneh aya di eta tempat.

 179. Kawas kacang ninggang kajang

  Ngomongna tarik tur gancang, biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan.

 180. Kawas kuda leupas ti gedogan

  Bingung ku kamerdekaan, terus sakama-kama nganteur kahayang, ngalajur napsu, kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker.

 181. Kawas lauk asup kana bubu

  Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean.

 182. Kawas lauk asup kana bubu

  gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean, tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah).

 183. Kawas nu mulangkeun panyiraman

  Sok nu lain lain, jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal, kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae, sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana.

 184. Kawas siraru jadi

  Pabaliut ku tina lobana, ngeunaan ka jelema.

 185. Kawas wayang pangsisina

  Ngeunaan jelema nu goreng rupana.

 186. Kejo asak angeun datang

  Sapagodos jeung maksud urang, atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun.

 187. Keur meujeuhna bilatung dulang

  Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar.

 188. Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita

  Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki.

 189. Keur nuju bentang surem

  keur sue,atawa tiis badan, lamun guna tani ku hama, lamun dagang terusterusan rugi bae.

 190. Kiceupna sabedug sakali

  Pohara lungguhna.

 191. Kiruh ti girang kiruh ka hilir

  Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener, tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur.

 192. Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran

  Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede, sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung.

 193. Kokoro nyoso, malarat rosa, lebaran teu meuncit hayam

  Kacida miskina.

 194. Kotok bongkok kumorolong, kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan

  Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur, henteu kalawan kahayang sorangan, nepi ka goreng katenjona.

 195. Kudu bisa ngeureut neundeun

  Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik.

 196. Kudu boga pikir kadua leutik

  Ulah sabongbrong teuing, kudu aya pikir rangkepan, kudu aya rasa curiga.

 197. Kujang dua pangadekna

  Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud.

 198. Kulak canggeum bagja awak

  Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci.

 199. Kumaha bule hideungna bae

  Kumaha engke bae buktina, kumaha behna.

 200. Kumaha kejebur caina geletuk batuna

  kumaha jadina bae, henteu jadi pikiran.

 201. Kunang kunang nerus bumi

  Ramana geus teu jeneng deui, di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana.

 202. Kuru cileuh kentel peujit

  Daek tirakat, ngadoakeun budak sangkan sangkan junun.

 203. Kurung batok

  teu resep nyanyabaan, ni’mat cicing diimah bae.

 204. Lain ku tulang munding kabeureuyan mah, ku cucuk peda

  arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa, teu kudu ku kasalahan anu gede bae.

 205. Lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra

  Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu, lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug.

 206. Landung kandungan laer aisan

  Gede timbanganana, gede pangampurana.

 207. Langsung saur bahe carek

  Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan.

 208. Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan

  pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur, henteu kalawan kahayang sorangan, nepi ka goreng katenjona.

 209. Legok tapak genteng kadek

  Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona.

 210. Leubeut buah hejo daun

  Keur meujeuhna loba rejeki, loba pakaya.

 211. Leuleus jeujeur liat tali

  pohara adilna, dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah, jeung loba pertimbanganana.

 212. Leunggeuh cau beuleum

  Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean.

 213. Leutik burih

  euweuh kawani.

 214. Leutik cahak, gede cohok

  Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede.

 215. Leutik leutik ngagalatik

  Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede, tapi leber ku wawanen.

 216. Leutik ringkang gede bugang

  Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana, dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea.

 217. Leuwi jero beunang diteuleuman, hate jelema najan deet teu kakobet

  Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana.

 218. Lieuk euweuh ragap taya

  Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon.

 219. Loba teuing jaksa

  loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan, balukarna matak bingung nu dipapatahan.

 220. Lodong kosong ngelentrung

  Kalah ka loba omong bae, ari pangartina mah euweuh.

 221. Luhur kuta gede dunya

  Gagah tur beunghar taya kakurang.

 222. Luncat mulang

  Teu beunang dicekelan omonganana, ayeuna kieu engke mah kitu.

 223. Lungguh tutut

  Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu.

 224. Malengpeng pakel ku munding, ngajul bulan ku asiwung

  Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana.

 225. Maliding sanak

  Henteu adil, pilih kasih.

 226. Mangpengkeun kuya ka leuwi

  Nitah mulang ka lemburna, atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi.

 227. Mapay ka puhu leungeun

  Mamawa ka kolot atawa ka guru, turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan.

 228. Marebutkeun paisan kosong

  Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna.

 229. Maut nyere ka congona

  Keur ngora senang, tapi ari ka kolotnakeun susah.

 230. Melengkung bekas inhalan

  Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur.

 231. Mere langgir kalieun

  Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana.

 232. Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra

  kalawan teu disangka sangka meunang milik, darajat atawa kauntungan anu leuwih gede.

 233. Meungpeun carang ku ayakan

  Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara, tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho.

 234. Meungpeung teugeu harianeun

  Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh.

 235. Miceun batok meunang coet

  Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus, tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae.

 236. Mindingan beungeut ku saweuy

  ari hate goreng, ngan budi parangi marahmay, perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea.

 237. Mipit teu amit ngala teu menta

  Maling boga batur.

 238. Miyuni hayam kabiri

  Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe.

 239. Moal ceurik menta eusi

  Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena.

 240. Moal neangan jurig teu kadeuleu

  arek nyekel jelema nu aya bae, moal neangan jelema nu euweuh.

 241. Mobok manggih gorowong

  Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun.

 242. Mobok manggih gorowong

  meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang.

 243. Monyet kapalingan jagong

  Tukang maling kapalingan, tukang tipu katipu, tukang ngarah nagrinah karoroncodan.

 244. Mopo memeh nanggung

  Hoream, teu sanggup samemeh prak.

 245. Mun teu ngakal moal ngakeul

  mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup.

 246. Ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara

  usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan).

 247. Ngadu angklung di pasar

  papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba.

 248. Ngadu ngadu rajawisuna

  mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna, temahna si a jeung si b pasea, parerea omong.

 249. Mun teu ngoprek, moal nyapek. Mun teu ngakal moal ngakeul. Mun teu ngarah moal ngarih

  Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup.

 250. Muncang labuh ka puhu, kebo mulih pakandangan

  Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan.

 251. Mupugkeun tai kanjut

  Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna.

 252. Naheun bubu pahareup hareup

  dina pangabutuh silih injeuman duit.

 253. Nangkeup mawa eunyeuh

  mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang.

 254. Nangtung kariung ngadeg karageman

  Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara.

 255. Nepak cai malar ceret

  Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur, supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana.

 256. Nepakeun jurig pateuh

  Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet.

 257. Nete porot ngeumbing lesot

  Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae.

 258. Nete semplek nincak semplak

  Kieu salah kitu salah.

 259. Nete semplek nincak semplak

  Ninggang dina salah jeung rugi bae, turug turug kasusah nambahan deuih.

 260. Nete taraje, nincak hambalan

  Kudu merenah, lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula, kakara terus kaluhur.

 261. Neukteuk curuk dina pingping

  Ngadakwakeun nu lian, tapi nu ngadakwakeunana meula susah, sabab milu katarik kana perkara, milu adu hareupan jeung hakim.

 262. Neukteuk mani anggeus, rokrok pondokeun peunggas harupateun

  Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan.

 263. Neundeun piheuleut nunda picela

  Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui.

 264. Ngabudi ucing

  teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh.

 265. Ngadagoan kuah beukah

  Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae, anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu).

 266. Ngadagoan uncal mabal

  Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki.

 267. Ngadaweung ngabangbang areuy

  pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih.

 268. Ngadek sacekna, nilas saplasna

  Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan.

 269. Ngadeupaan lincar

  ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan, supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar.

 270. Ngagandong kejo susah nyatu

  loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah, euweuh nu daekeun ari dititah teh.

 271. Ngagedag bari mulungan

  Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho, tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho, kulantaran kitu api api geus nyaho bae.

 272. Ngaliarkeun taleus ateul

  ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur.

 273. Ngaliarkeun taleus ateul

  Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian.

 274. Ngarep ngarep bentang ragrag

  Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian.

 275. Ngarep ngarep kalangkang heulang

  Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana.

 276. Ngawur kasintu, nyieuhkeun hayam

  ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun, sabab hayang kapuji, tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan.

 277. Ngeplek jawer, ngandar jangjang, miyuni hayam kabiri

  Leutik burih, borangan, sieunan, kecing.

 278. Ngeupeul ngahuapan maneh

  Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan, supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang.

 279. Nginjing sila, bengkok sembah

  goreng hate, teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan.

 280. Ngodok liang buntu hese cape taya gawe, susah payah taya guna

  sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan.

 281. Ngodok liang jero

  Teu hasil enggoning nyiar rejeki, kaditu kadieu luput bae.

 282. Ngukur ka kujur nimbang ka awak

  Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup, pakan, pake jste disaluyukeun jeung pangala.

 283. Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak

  Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna, susak dahar susah make, tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade, ngalawan ka anu jadi dunungan.

 284. Ngusap birit

  bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa, leos bae indit, teu amit heula ka anu araya didinya.

 285. Nimu luang tinu burang

  Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman.

 286. Nincak parahu dua

  Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan.

 287. Ninggang kana kekecrekna

  Keur mah goreng rupana, goreng laku lampahna deuih.

 288. Nini nini dikeningan, awewe randa dihiasan

  Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak.

 289. Noong ka kolong

  Leutik hate, leutik pangharepan.

 290. Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha

  nu hade jeung loba jasana ka diri urang, dinyenyeri ku urang, ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng.

 291. Nu borok dirorojok = nu titeuleum disimbeuhan

  nu keur susah ditambah kasusahanana, nu keur nyeri ditambah kanyerina.

 292. Nu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan

  Nu keur susah ditambah deui kasusahna.

 293. Nu burung diangklungan, nu edan dikendangan

  ngahaminan omongan atawa carita batur, sanajan ceuk hate sorangan eta omongan atawa carita teh salah.

 294. Nu tani kari daki, nu dagang kari hutang

  Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna, euweuh nu mulya.

 295. Nuju hirup ninggang wirahma

  Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik.

 296. Nulungan anjing kadempet

  nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima.

 297. Nya di hurang nya dikeuyeup

  Di unggal jelema oge taya bedana, sarua bae, mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae.

 298. Nya ngagogog nya mantog

  Nya nitah ka batur nya prak kumanehna.

 299. Nya picung nya hulu maung

  Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos, pananya jeung jawaban pasalia, henteu nyambung.

 300. Nyaeuran gunung ku taneuh, sagara ku uyah

  nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar.

 301. Nyair hurang meunang kancra

  Sugan the rek meunang kauntungan, kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede.

 302. Nyaliksik ka buuk leutik

  Nyusahkeun, peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana.

 303. Nyalindung ka gelung

  Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana.

 304. Nyanggakeun suku genteng belokeun, beuheung teukteukeun, disiksik dikunyit kunyit, dicacag diwalang walang

  Sumerah, masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae, dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa.

 305. Nyanghulu ka jarian

  Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina.

 306. Nyeri beuheung sosonggeteun

  Pohara ngarep ngarepna, tapi anu diarep arep teu jol bae datang.

 307. Nyeungeut damar di suhunan

  mintonkeun kakayaan, atawa barangbere supaya dipuji.

 308. Nyeungseurikeun upih ragrag

  Akey akeyan nyeungseurikeun batur, dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong, tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang.

 309. Nyiar batuk piaraheun

  Nyiar pigujrudeun, pipaseaeun.

 310. Nyicikeun cai, murulukeun lebu

  turun cadu (cacaduan), pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur.

 311. Nyieun catur taya dapur

  nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna.

 312. Nyieun heuleur jeroeun huma

  Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae.

 313. Nyieun pucuk ti girang

  pangheulana neangan piaseaeun.

 314. Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait

  Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga.

 315. Nyiuk cai ku ayakan

  Pagawean nu mubadir, moal ngahasilkeun naon naon.

 316. Nyium bari ngegel

  Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna.

 317. Nyokot lesot ngeumbing porot

  Teu aya usaha anu ngahasilkeun.

 318. Nyolok mata buncelik

  nganyenyeri, ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana.

 319. Nyuhun nanggung ngelek ngegel

  Rebo pisan, babawaanana loba naker.

 320. Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju

  Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah.

 321. Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan

  Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur, imeut pisan pancakakina.

 322. Omong harus batan goong

  Beja the gancang naker nerekabna, malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina.

 323. Owah gingsir

  Hanteu tetep, henteu ajeg, gunta ganti pamadegan.

 324. Paanteur-anteur julang

  silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina.

 325. Pacikrak ngalawan merak

  Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede.

 326. Pada rubak sisi samping

  Sarua bae pada loba luangna, pada loba pangalamanana.

 327. Pagirang girang tampian

  Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki, teu daek silih seblokan).

 328. Paheuyeuk heuyeuk leungeun

  Silih bantuan, silih belaan, silih tulungan.

 329. Pait daging pahang tulang

  Arang gering.

 330. Pait daging pahang tulang

  cageur teu keuna ku panyakit naon bae.

 331. Pakotrek iteuk

  Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan, pada pada geus jadi aki-aki nini-nini.

 332. Paluhur luhur diuk

  pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah.

 333. Panday tara bogaeun bedog

  Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun.

 334. Papadon los ka kolong

  Cidra jangji, teu nedunan jangjina.

 335. Peureum kadeuleu beunta karasa

  Inget bae, teu bisa poho. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta.

 336. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir

  mikarep kaanu lain babadna, tangtu moal kasorang.

 337. Pindah cai pindah tampian

  Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan.

 338. Pinter aling laing bodo

  Pinter tapi embung kanyahoan ku batur, kusabab eta nyeta nyeta anu bodo.

 339. Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak

  Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade, ngan ahirna meunang nu leuwih goreng.

 340. Piruruhan katengahimahkeun

  Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan.

 341. Pupulur memeh mantun

  Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe.

 342. Pur kuntul kari tunggul, lar gagak kari tunggak, tunggak kacuwatan daging

  Dina cidrana anu diborehan, boreh anu katempuhan, kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun.

 343. Puraga tamba kadengda

  Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae.

 344. Raweuy beuweungeun rambay alaeun

  Loba dahareun da loba pepelakan.

 345. Rumbak caringin di buruan

  dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang.

 346. Rumbak kuntieun

  Henteu lengkep, aya bae anu kurang nu matak cua kana hate.

 347. Rup ku padung rap ku lemah, katuruban ku taneuh beureum

  Maot. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot.

 348. Rusuh luput gancang pincang

  Migawe naon bae anu rurusuhan, temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun.

 349. Sabobot sapihanean

  Sauyunan, sapapait samamanis sabagja sacilaka.

 350. Sabuni buni anu ngising

  sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae.

 351. Sagalak galakna macan taru nyatu anakna

  sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa, umuna tara tega ka anu jadi anak.

 352. Sagolek pangkek sacangreud pageuh

  Hanteu cidra kana jangji.

 353. Saherang herangna cai beas

  Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang.

 354. Saherang herangna cibeas, moal herang cara cisumur

  Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan.

 355. Sakecap kadua gobang

  Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih.

 356. Sakiriciking duit sakocopoking bogo

  Naon bae anu matak narik kana hate urang.

 357. Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu

  Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru.

 358. Sangsara di geusan betah

  Teuing ku miskin, teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Anehna the ari hirup mah hayang keneh.

 359. Sapu nyere pegat simpay

  Paturay papisahan.

 360. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan

  Sauyunan, layeut, tara aya pacengkadan.

 361. Satengah buah leunca

  Teu jejeg ingetan, langlang lingling, kurang saeundan.

 362. Saumur nyunyuhun hulu

  Saumur hirup rumingkang di bumi alam.

 363. Saungkab peundeuy

  Omongan anu pondok tur kurang manis.

 364. Sengserang padung

  Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh, sasarina aya di jelema nu geus kolot, nu tereh paeh.

 365. Sentak badakeun

  teu ceehan dina gawe, mimiti pohara getolna, tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan.

 366. Sereg di panto logor di liang jarum

  nyingkahan hirup kumbuh jelema loba, sabab loba dosa, loba kasieun jeung kaera, betahna dinu suni nu teu aya jelema.

 367. Sereg dibuana logor diliang jarum

  Kulantaran loba kasalahan atawa dosa, embung cicing di nu rame, sabab sieun, karesepna the di nu suni, nu euweuh jelema.

 368. Seukeut ambeu seukeut deuleu

  loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi).

 369. Seukeut tambang manan gobang

  Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi.

 370. Seuneu hurung cai caah

  Keur ambek, keur amarah, keur napsu.

 371. Seuneu hurung dipancaran

  Nu keur napsu, heug ditambahan pisan pikakeuheuleun, tangtu bae ngambekna jadi tambah.

 372. Seuseut batan neureuy keueus

  Hese pisan.

 373. Sibanyo laleur

  Ledis pisan, teu nyesa saeutik eutik acan.

 374. Sirung ngaliwatan tunggul

  Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa.

 375. Sosoroh ngadon kojor

  Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan, kalahka meunang wiwirang jeung karugian.

 376. Tamiang meulit ka bitis

  Malindes ka diri sorangan.

 377. Tamplok batokeun

  Berehan teuing nepi ka urang mah susah.

 378. Taya halodo panyadapan

  taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan).

 379. Teng anak teng, anak merak kukuncungan

  sipat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadena, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.

 380. Teu aya sarebuk samerang nyamu

  Teu aya saeutik eutik acan.

 381. Teu beunang dikoet kunu keked

  Teuing ku koret, tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah.

 382. Teu boga pikir rangkepan

  Teu boga curiga saeutik eutik acan.

 383. Teu busik bulu salambar

  teu regrog regrog, malah unggul dina juritna.

 384. Teu cari ka Batawi tapi ka salaki

  hakan pake hayang ti salaki.

 385. Teu diambeuan

  teu dipikarisi, teu dipikagimir, teu dihargaan/diajenan.

 386. Teu didingding kelir

  teu dibuni buni, ditembrakeun bae, teu dirasiahkeun.

 387. Teu dipiceun sasieur

  Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan.

 388. Teu ditari teu ditakon

  Teu dipalire diantep bae, teu ditanya tanya acan.

 389. Teu gugur teu angina

  Samemeh kajadian naon naon, teu aya pisan beja, lantaran atawa ciciren.

 390. Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah

  Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling.

 391. Teu mais teu meuleum

  teu aya patalina pisan, teu pipilueun.

 392. Teu ngalarung nu burung, teu nyesakeun nu edan

  ngalajur napsu ka awewe, ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae.

 393. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata

  Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk.

 394. Teu nyaho di alip bingkeng

  bodo teu bisa maca-maca acan, da teu sakola.

 395. Teu puguh alang ujurna

  teu puguh entep seureuhna, teu beres lain kitu kuduna.

 396. Teu wawuh wuwuh pajauh, teu loma tambah paanggang

  Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan.

 397. Teui hir teu walahir, teu kakak, teu caladi teu aro aro acan

  Teu baraya, teu kaka, teu adi teu alo alo acan. Deungeun deungeun tulen.

 398. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal

  Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa.

 399. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban

  Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan.

 400. Tiis ceuli herang mata

  ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean.

 401. Tikoro andon peso

  ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang.

 402. Tinggar kalongeun

  Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan.

 403. Tipu keling ragaji Inggris

  pinter dina kajahatan, pinter dina ngbobodo atawa nipu.

 404. Titip diri sangsang badan

  Mihapekeun maneh.

 405. Titirah ngadon kanceuh

  sejana nyiar kasenangan, tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede.

 406. Totopong heureut dibeber-beber, tangtu soeh

  nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna, tangtu bae matak jadi susah, lamun rejeki atawa pangala saeutik, ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana.

 407. Tugur tundang cuntang gantang

  Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara, babakti ka nagara.

 408. Tunggul dirarud catang dirumpak

  Euweuh anu dipikaserab, terus bae ngalajur napsu.

 409. Tunggul sirungan, catang supaan

  Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna.

 410. Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan

  junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah, teu kaganggu ku naon naon.

 411. Ulah beunghar memeh boga

  ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar, turtaning henteu atawa tacan boga pakaya.

 412. Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung

  Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh, hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh, lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih.

 413. Ulah cara ka malati kudu cara ka picung

  Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah.

 414. Ulah kabawa ku sakaba-kaba

  ulah kabawa ku nu teu puguh, maksudna kabawa jurig, dedemit.

 415. Ulah muragkeun duwegan ti luhur

  masing nyaah kana rejeki meunang hese cape ladang kesang, pacuan arek dimonyah monyah.

 416. Ulah pangkat memeh jeneng

  Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng.

 417. Ulah tiis tiis jahe

  kudu iatna, kudu cingceung.

 418. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan

  Ulah kagoda, ulah kaganggu atawa kabengbat ku rupa-rupa, lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade.

 419. Uncal tara ridu ku tanduk

  Duduluran karumpul kabeh.

 420. Uyah tara tees kaluhur

  Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna.

 421. Waspada permana tingal

  Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian.

 422. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang

  wiwirang nu pohara gedena.


Download

Silahkan, Anda dapat mengunduh daftar paribasa di atas dalam format .TXT.

Download Daftar Paribasa Sunda